آیین گل غلطان نوزادان

آیین گل غلطان نوزادان

مراسم “گل غلطان” نوزاد از نسل های پیش به یادگار مانده و در زمره میراث معنوی شهرستان دامغان قلمداد می گردد. جالب توجه است که این مراسم در سالهای گذشته در فهرست آثار معنوی کشور به نام شهر امیریه ثبت گردیده است. مقدمات ثبت جهانی آن هم فراهم شده است.

ادامه مطلب